Rechercher des artistes ou des mots-clés
 • Artiste / lot
 • Recherche de texte
 • Publications

  Erhard Göpel und Barbara Göpel

  Max Beckmann

  Katalog der Gemälde

  Allemand

  1976

  ISBN: 978-3-85773-002-3

  CHF 775.00

  KORNFELD
  Tradition et Expertise depuis 1864